Regulamin

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb GR-WO rok 2024

ROZDZIAŁY

I. Wstęp

II. Prawa wędkującego w wodach GR-WO

III. Obowiązki wędkującego w wodach GR-WO

IV. Zasady wędkowania

V. Dozwolone metody połowu

VI. Niedozwolone metody połowu

VII. Wymiary i okresy ochronne ryb

VIII. Limity ilościowe

IX. Kontrola wędkujących w wodach GR-WO

X. Odpowiedzialność wędkujących w wodach GR-WO

I. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiórprzepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybacko-Wędkarskiego Olsztyn (GR-WO)

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH GR-WO

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez GR-WO mają osoby posiadające imienną, aktualną licencję wędkarską lub potwierdzenie przelewu wraz z wydrukowanym regulaminem oraz kartę wędkarską.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3.  Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 roku życia oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Młodzież w wieku do 14 lat ma prawo wędkować bez licencji wędkarskiej w ramach licencji i limitu osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską (opiekuna).

5. Wędkarz posiadający licencję GR-WO ma prawo udostępnić współmałżonkowi (posiadającemu kartę wędkarską), jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu limitu połowu.

6. Młodzież ucząca się do 24 roku życia ma prawo do licencji wędkarskiej „Junior”

7. Osoby w wieku od 70 lat mają prawo do licencji „Senior”

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH GR-WO

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie: licencję wędkarską bądź   potwierdzenie przelewu wraz z wydrukowanym regulaminem oraz kartę wędkarską.

2. Wędkarz zobowiązany jestdo przestrzegania regulaminu połowu ryb obowiązującego na wodach użytkowanych przez GR-WO.

3. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

5.  Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Okresy połowu

1.1 W wodach użytkowanych przez GR-WO można wędkować przez całą dobę z lądu i pomostu. Wędkowanie z łodzi jest dozwolone tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca) na każdym jeziorze z następującymi ograniczeniami:

Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 czerwca do 31 listopada. Z wkładką majową bądź podwójną licencją okresową wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do 30 listopada.

2. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a/ jednym haczykiem z przynętą naturalną,

b/ w metodzie spinningowej i trollingowej, jedną sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm,

c/ przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

-  jedną sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

3. Wędkowanie

3.1 Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie pierwszy.

4. Odległości

4.1 Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą następujące odstępy:

- łowiący z brzegu, lodu min. 10 m - między łodziami  min. 20 m - między łodzią a wędkującym z brzegu min. 25 m prawo/lewo

Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko

5. Zakazy

5.1 Wędkarz zobowiązany jest do przestrzegania limitów dziennych (wagowych i ilościowych) połowu ryb.

5.2  Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb i rozdawać ich na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od:

- rozstawionych sieci i innych rybackich narzędzi służących do połowu ryb,

- urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę,

e/ łowić z łodzi, pomostu stosując metody, sprzęt i techniki charakterystyczne dla połowu ryb spod lodu,

f/ używać jako przynęty ryb o wymiarze ochronnym, okresie ochronnym, podlegającym ochronie gatunkowej oraz żab,

g/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej,

h/ patroszyć, obcinać głów i ogonów rybom na łowisku,

i/ przechowywać ryb za pomocą "agrafki".

5.3 Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym każdy wędkarz musi przechowywać osobno.  Zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych.

Złowione ryby będące w okresie ochronnym, niewymiarowe  muszą być bezwzględnie z zachowaniem szczególnej staranności wypuszczone do wody. Nawet gdy ich szanse na przeżycie są znikome.

 

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

 1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

1.2 Dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

1.3 Powierzchnia siatki podrywki nie może być większa niż 1x1m, a wielkość oczek siatki nie mniejsza niż 5mm. Jednorazowo można przetrzymywać żywca w ilości do 15 sztuk.

2. Metoda spinningowa

Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowychwskaźników brań instalowanych na lince.

3. Metoda trollingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę z przynętą holowaną za sprzętem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych. Wędkujący tą metodą zobowiązany jest do posiadania podwójnej licencji. Trolling niedozwolony jest na jeziorze Klebarskie.

4. Metoda podlodowa

4.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka – dozwolonejest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu , o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm.

4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio pozłowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

4.5. Zabrania się stosowania martwej i żywej ryby jako przynęty.

 

VI. NIEDOZWOLONE METODY POŁOWU

 1. Metoda „na macanego”. Łowienie na żywca poprzez wpuszczanie przynęty między roślinność wodną wynurzoną i przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej. Zakaz ma na celu wyeliminowanie wędkarzy „mięsiarzy”.

2. Łowienie na tzw. „koguta”. Metoda ta powoduje masowe straty wśród ryb okoniowatych.

3. Łowiectwo podwodne

 

VII. WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB

 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

Boleń do 40 cm, lin do 25 cm, miętus do 25 cm, okoń do 15 cm i powyżej 40cm, sandacz do 50 cm, sieja do 35 cm, sum do 70 cm, szczupak do 50 cm i powyżej 90 cm, węgorz do 50 cm, wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

  • boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
  • miętus od 1 grudnia do końca lutego
  • sieja od 1 października do 31 grudnia
  • sandacz od 1 stycznia do 31 maja
  • sum od 1 listopada do 30 czerwca
  • szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

Pełną listę okresów i wymiarów ochronnych zawiera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

4.  Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

VIII. LIMITY ILOŚCIOWE

 1.  Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):

  • sandacz, sum, szczupak, sieja (łącznie) 2 szt. lub 5 kg. Złowienie jednej sztuki z wymienionych gatunków o masie powyżej 5 kg wyczerpuje limit dzienny na te gatunki.
  • Lin 3 szt. okoń 25 szt. węgorz 2 szt.

2. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niż wymienione wyżej, w ilościach nie przekraczających 12 kg w ciągu doby.

3. Limit nie obejmuje następujących gatunków: krąp, ukleja, jazgarz.

 

IX. KONTROLA WĘDKUJĄCYCH W WODACH GR-WO

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d/ strażników Straży Rybackiej GR-WO,

e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

f/ strażników Straży Leśnej,

g/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,

h / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty uprawniające go do wędkowania, sprzęt wędkarski służący do połowu ryb, złowione ryby i stosowane przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobąkonsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Regulaminu GR-WO.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH GR-WO

1. Licencja wędkarska pozostaje własnością GR-WO do końca okresu jej ważności.

2. W przypadku gdy Strażnik GR-WO stwierdzi złamanie Regulaminu przez wędkarza odbierze mu licencję wędkarską, a wędkarz zobowiązany będzie do natychmiastowego zaprzestania wędkowania na wodach użytkowanych przez GR-WO. Ponadto zgodnie z Art. 27a ust 1 pkt 2 lit. b) Ustawy o Rybactwie Śródlądowym kto dokonując amatorskiego połowu ryb nie stosuje się do warunków zezwolenia (licencji wędkarskiej/regulaminu) może podlegać karze grzywny w wysokości od 20 do 500 zł.

3. Sprzęt wędkarski pozostawiony bez opieki zagrażający bezpieczeństwu użytkowników wody bądź uniemożliwiający wykonanie obowiązków przez pracowników GR-WO będzie usuwany z łowisk.

4. Licencja jednodniowa (NW) kupiona nad wodą u Strażnika GR-WO kosztuje 100 PLN.

5. Jeżeli wędkarzowi nie odpowiadają zapisy niniejszego Regulaminu i nie zamierza podporządkować się tym regulacjom może zmienić łowisko i wędkować w innym miejscu gdzie obowiązuje inny regulamin. Natomiast gdy już zdecyduje się na wędkowanie w wodach będących w użytkowaniu GR-WO powinien ściśle przestrzegać zapisy Regulaminu GR-WO.

6. Zawody wędkarskie spinningowe organizowane mogą być wyłącznie na „żywej rybie”, (no kill).